நல்லைக்கந்தன் உற்சவகால புகைப்படங்கள் [ பாகம்-2 ]

இங்கு இதுவரை நடைபெற்ற நல்லைக்கந்தன் உற்சவ கால நிகழ்வுகள் தொடர்பான [ கைகலாசவாகனம் , சப்பரம் ] புகைப்படங்களை இங்கே தரவேற்றுகிறேன்



இப்படங்களை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அனுப்பிய நண்பன் நிஷாந்தனுக்கு நன்றிகள்

நல்லைக்கந்தன் உற்சவகால புகைப்படங்கள்

இங்கு இதுவரை நடைபெற்ற நல்லைக்கந்தன் உற்சவ கால நிகழ்வுகள் தொடர்பான புகைப்படங்களை இங்கே தரவேற்றுகிறேன்



இப்படங்களை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அனுப்பிய நண்பன் நிஷாந்தனுக்கு நன்றிகள்