நீண்ட புகையிரதப்பாதை


இது கொழும்பில் . . . . வெள்ளவத்தை நீண்ட புகையிரதப்பாதை
இன்றைய தினங்களில் . . . . இப்பாதையூடே நடந்து அப்படியே . .கடற்கரைப்பிள்ளையார் கோவில் வரை போய் வருவதில் ஏதோ சுகம் . . .

0 பின்னூட்டம்(கள்):